February 19, 2019

DGF Announcement related to DebtX_8688

 

Executive Directorate
Deposit Guarantee Fund for Individuals

DECISION

12.02.2019 city. Kiev №314

On extension of the period
foreseen for the conclusion
of a contract of sale and purchase
of property (assets) JSC “EUROGASBANK”, PJSC CB ”
ACTIVE-BANK” and JSC “ZLATOBANK”

In accordance with the decision of the commission for consideration of complaints and the preparation of proposals for the organization and conduct of open bidding (auctions) for the sale of assets (property) of banks withdrawn from the market or liquidated (paragraph 3 of the protocol dated 12.02.2019, No. 168/19K) and carried out the winner of the electronic bidding payment in full, on the basis of part six of Article 12 of the Law of Ukraine “On the system of guaranteeing deposits of individuals” and clause 4 of Chapter VII of the Regulations on the organization of sale of assets (property) of liquidated banks, approved by the decision executed The Board of Directors of the Fund for the Guaranteeing of Individual Deposits (hereinafter – the Fund) dated March 24, 2016, No. 388, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on April 20, 2016 under No. 606/28736, the Executive Directorate of the Fund decided:

To prolong the term provided for the conclusion of a contract of sale and purchase of property (assets), based on the results of the electronic auction held on January 16, 2019, for the sale of lot number debt__8688 (assets included in the lot are recorded in the balance sheet of JSC “EUROGASBANK”, PJSC CB “ACTIVE-BANK” and JSC “ZLATOBANK”) in accordance with the electronic trading protocol dated January 16, 2019, #debtX_8688 to 42 (forty-two) business days from the day following the day of the formation of the electronic trading protocol for the indicated lot.

Managing Director K. M. Vorushilin

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ ГАРАНТУВАННІ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

 

12.02.2019 м. Київ №314

Про продовження строку
передбаченого для укладення
договору купівлі-продажу майна
(активів) AT «ЄВРОГАЗБАНК», ПАТ
«КБ «АКТИВ- БАНК» та АТ «ЗЛАТОБАНК»

Відповідно до рішення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (пункт 3 протоколу від 12.02.2019 р. № 168/19К) та здійснену переможцем електронних торгів оплату в повному обсязі, на підставі частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та пункту 4 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – фонд) від 24.03.2016 р. № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 р. за № 606/28736, виконавча дирекція Фонду вирішила:

Продовжити строк, передбачений для укладення договору купівлі- продажу майна (активів), за результатами електронних торгів, проведених 16.01.2019р., з продажу лоту № debtX_8688 (активи, що входять до лоту, обліковуються на балансі AT «ЄВРОГАЗБАНК», ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та AT «ЗЛАТОБАНК») згідно з протоколом електронних торгів від 16.01.2019 р. № debtX_8688 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за зазначеним лотом.

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін